Więcej o Kongresie

Geneza i założenia

W ostatnich latach w środowisku naukowym fizyków i dydaktyków fizyki, a także w środowisku nauczycieli fizyki, coraz wyraźniej zauważano i artykułowano potrzebę istotnego podniesienia skuteczności i jakości kształcenia w zakresie fizyki na wszystkich poziomach edukacji oraz potrzebę zwiększenia zainteresowania studiami fizyki.

Potrzebę cyklicznych spotkań ukierunkowanych na urzeczywistnianie tych celów dyskutowano w środowisku naukowym fizyków i dydaktyków fizyki z uniwersytetów Wrocławskiego, Jagiellońskiego, Warszawskiego, Opolskiego i Łódzkiego, do których dołączyły się pozostałe uniwersytety kształcące i doskonalące nauczycieli tego przedmiotu. Potrzebę takich spotkań dyskutowano także w środowisku członków Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Podjęto decyzję o organizowaniu Kongresów Nauczycieli Fizyki i przyjęto, iż kolejne kongresy będą odbywać się co dwa lata, w okresach pomiędzy zjazdami Polskiego Towarzystwa Fizycznego i będą organizowane w tych uniwersytetach kształcących nauczycieli fizyki i prowadzących badania z zakresu dydaktyki fizyki, które wyrażą wolę ich organizacji. W ten sposób Kongresy Nauczycieli Fizyki razem z Konferencjami Dydaktycznymi, jakie towarzyszą Zjazdom Polskiego Towarzystwa Fizycznego, będą okazją do corocznych spotkań i pracy ukierunkowanej na osiąganie przyjętych celów.

Do aktywnego uczestniczenia w obradach Kongresu zapraszamy nauczycieli fizyki ze wszystkich poziomów edukacji, pracowników naukowych i dydaktycznych wyższych uczelni, biorących udział w kształceniu w zakresie fizyki oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli fizyki, a także przedstawicieli instytucji, których głos i działalność ma, lub może mieć, istotne znaczenie dla podnoszenia poziomu nauczania fizyki.

Patronaty

Patronat jest wyrazem uznania dla wysokiej rangi, wartości i znaczenia obejmowanego nim wydarzenia. Poziom i jakość nauczania fizyki oraz efekty uzyskiwane przez kandydatów na studia fizyki i studiów w dziedzinach, w których wiedza, metody i narzędzia fizyki, a także kompetencje poznawcze i praktyczne, stanowią fundament dla skutecznego  ich studiowania i późniejszej działalności zawodowej. O wartości Kongresu Nauczycieli Fizyki decyduje zatem miejsce i znaczenie fizyki w dokonującym się postępie naukowym, technicznym i technologicznym oraz miejsce i znaczenie edukacji w zakresie fizyki dla tego postępu. Objęcie Kongresu patronatem jest zatem efektem postrzegania tych związków oraz wysiłków w dążeniu do podnoszenia skuteczności i poziomu kształcenia w zakresie fizyki.

Komitety Kongresu

Organizacja I Kongresu Nauczycieli Fizyki wymagała opracowania rozwiązań programowych i organizacyjnych umożliwiających efektywne osiąganie przyjętych celów kongresu pierwszego i następnych.

Komitet Honorowy

W skład komitetu Honorowego Kongresu Nauczycieli Fizyki wchodzą Ich Magnificencje Rektorzy uniwersytetów kształcących nauczycieli fizyki i prowadzących badania z zakresu dydaktyki fizyki oraz osoby o szczególnych zasługach dla rozwoju dydaktyki fizyki, edukacji w zakresie fizyki oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli fizyki.

Przyjęcie zaproszenia do Komitetu Honorowego Kongresu jest dla jego organizatorów zaszczytem i zobowiązaniem wynikającym z faktu doceniania przez członków Komitetu Honorowego znaczenia fizyki dla rozwoju nauki, techniki, technologii i skutecznego podejmowania wyzwań współczesnego świata, uznania dla wartości nauczania i kształcenia w zakresie fizyki oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli fizyki. Jest także sygnałem doceniania wysiłków podejmowanych dla istotnego podnoszenia skuteczności i jakości procesu dydaktycznego fizyki i zaufania dla organizatorów i współorganizatorów wydarzeń kongresowych.

Krajowy Komitet Organizacyjno-Programowy

Przyjęto, iż program szczegółowy oraz realizacja każdego z kolejnych kongresów będzie efektem współpracy Lokalnego Komitetu Organizacyjno-Programowego z uczelni organizującej kongres i Krajowego Komitetu Organizacyjno-Programowego.

Członkowie Krajowego Komitetu Organizacyjno-Programowego z poszczególnych uniwersytetów i szkół z najbliższego otoczenia danej uczelni:
– koordynują przygotowania pracowników swojej uczelni do wystąpień kongresowych (np. w sesjach plenarnych i tematycznych, prezentacjach, wykładach, warsztatach dla nauczycieli) oraz prowadzenia tych wydarzeń,
– nawiązują kontakty z nauczycielami z najbliższego otoczenia swojej uczelni, inspirują ich do czynnego uczestniczenia w Kongresie i wspierają ich w przygotowaniach,
– współpracują z Lokalnym Komitetem Organizacyjno-Programowym (organizującym w danym roku kongres) w projektowaniu programu szczegółowego i w realizacji wydarzeń kongresowych, współtworząc program danego kongresu zgodnie z przyjętą przez organizatorów myślą przewodnią.

Tak projektowany i realizowany program Kongresu umożliwia zaprezentowanie i poznawanie najbardziej wartościowych i aktualnych dokonań uczestników z poszczególnych uczelni i poszczególnych szkół z różnych regionów Polski.

Komitet Naukowy

W skład Komitetu Naukowego Kongresu wchodzą fizycy, dydaktycy fizyki, pedagogowie i psycholodzy, pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uniwersytetów oraz instytucji i placówek związanych z kształceniem, doskonaleniem nauczycieli fizyki oraz kształtowaniem i badaniem systemu edukacji i kształcenia w zakresie fizyki. Szczególnie ważnymi i odpowiedzialnymi zadaniami tego Komitetu jest konsultowanie zawartości i poziomu merytorycznego wydarzeń kongresowych oraz analiza i recenzowanie publikacji kongresowych.

Lokalny Komitet Organizacyjno-Programowy

Komitet ten realizuje złożony układ zadań związanych z określeniem koncepcji i myśli przewodniej Kongresu oraz, we współpracy z Krajowym Komitetem Organizacyjno-Programowym i Naukowym, projektowaniem, przygotowaniem, organizacją i prowadzeniem Kongresu. W szczególności opracowuje założenia organizacyjne i programowe, program ramowy, koordynuje przygotowania oferty programowej pracowników naukowych i dydaktycznych oraz wystąpień kongresowych zgłaszanych przez nauczycieli, opracowuje program szczegółowy wydarzeń kongresowych, nawiązuje kontakty i uzgadnia działania z osobami i instytucjami dla realizacji i promocji Kongresu, pozyskuje patronów i ewentualnych sponsorów oraz realizuje inne zadania, niezbędne dla godnego podejmowania gości Kongresu i osiągania jego celów.  

Dla stworzenia warunków dla rozwoju i wzrostu poziomu merytorycznego i organizacyjnego kolejnych Kongresów przyjęto zasadę, iż w Lokalnym Komitecie Organizacyjno-Programowym przygotowującym dany kongres uczestniczyć będą osoby z uniwersytetu, który podejmie się organizacji kolejnego kongresu oraz te, które już pracowały w lokalnym komitecie w poprzedniej edycji kongresu.

 

Piotr Skurski
przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Programowego Kongresu Nauczycieli Fizyki Łódź 2018,
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego
pskurski@uni.lodz.pl