Więcej o programie

W jaki sposób powstaje szczegółowy program Kongresu nauczycieli Fizyki?

Tworzenie programu ramowego i programu szczegółowego danego Kongresu jest dynamicznym procesem poprzedzającym pierwsze i każde następne spotkanie kongresowe. Zgodnie z założeniami Kongresu do współpracy w tworzeniu programu Kongresu zapraszamy przedstawicielu wszystkich środowisk oraz instytucji, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na osiąganie głównego celu kongresu – na podnoszenie skuteczności i poziomu efektów nauczania/kształcenia oraz uczenia się/studiowania fizyki.

 

Program kongresu

Zamieszczany w zakładce Program kongresu układ tematów (bloków tematycznych), osoby zaangażowane w projektowanie i przedstawianie określonych bloków tematycznych lub tematów w czasie obrad  i sugerowane formy realizacyjne, są efektem przedkongresowej dyskusji prowadzonej z osobami z Komitetu Naukowego, z liderami Krajowego Komitetu Organizacyjno-Programowego, a także z nauczycielami fizyki, wskazującymi na ich zdaniem najważniejsze, aktualnie i w najbliższej przyszłości, zagadnienia i tematy, które powinny być przedmiotem obrad.

Za ważne do zaprezentowania, dyskusji i pracy w czasie I Kongresu Nauczycieli Fizyki uznano:

  • poznanie i przeanalizowanie założeń i stanu realizacji wprowadzanych do edukacji rozwiązań systemowych decydujących o warunkach nauczania i uczenia się fizyki oraz studiowania fizyki, a także kształcenia i doskonalenia nauczycieli tego przedmiotu,
  • zaprezentowanie tematyki dotyczącej zagadnień fundamentalnych dla osiągania w praktyce edukacyjnej wysokiej skuteczności i jakości koniecznych (oczekiwanych) efektów uczenia się i nauczania fizyki, a także w praktyce kształcenia i studiowania fizyki ,w szczególności przez przyszłych nauczycieli tego przedmiotu,
  • prezentowanie, zgłębianie i dyskutowanie zagadnień szczegółowych, będących przedmiotem prac w zespołach tematycznych i prac warsztatowych, dotyczących m.in. treści, metod i narzędzi pracy w określonych warunkach z uczniami o określonych potrzebach i możliwościach, zagadnień ważnych, bo decydujących w praktyce nauczania i kształcenia w zakresie fizyki o jakości realizowanych procesów i poziomie uzyskiwanych efektów.

Program w zakładce Program Kongresu przedstawiony jest w formie spisu tematyki w ww. grupach zagadnień. Jest podstawą dla zaproponowania i sprecyzowania tematyki formy swojego wystąpienia kongresowego, podstawą dla podjęcia decyzji i zgłoszenia swojej gotowości do przygotowania i poprowadzenia poszczególnych wydarzeń kongresowych. Pozwala także, po analizie i z uwzględnieniem swoich przemyśleń i doświadczeń, na zaproponowanie nowych, nie wymienionych jeszcze w programie tematów i form ich realizacji.

Program szczegółowy, jego zawartość i struktura realizacyjna będzie przedmiotem wspólnych prac Krajowego Komitetu Organizacyjno-Programowego i Komitetu Organizacyjnego.  Wszystkie zgłaszane tematy i proponowane formy ich realizacji oraz uwagi realizacyjne będą podstawą prac nad tym programem.

Formy obrad

Przyjęliśmy założenie, by podczas Kongresu dominowały te formy obrad, które sprzyjają zaangażowanemu i czynnemu uczestniczeniu w obradach wszystkich jego uczestników. Dlatego wprowadzenia do prac w grupach tematycznych oraz warsztatach będą realizowane, obok wykładów plenarnych, w postaci dyskusji panelowych. Określona grupa zagadnień będzie mogła być w ten sposób naświetlona z różnych perspektyw – np. z perspektywy fizyki, pedagogiki i psychologii, dydaktyki fizyki oraz praktyki nauczycielskiej.  Krótkie i syntetyczne, ograniczające się do głównych tez, wypowiedzi uczestników panelu umożliwią ich szersze dyskutowanie przez uczestników Kongresu, doprecyzowanie oraz formułowanie stosownych wniosków. Praca w zespołach tematycznych, podczas warsztatów i w czasie „bazaru” dobrych praktyk edukacyjnych będzie sprzyjała zgłębianiu podejmowanych zagadnień oraz doskonaleniu umiejętności praktycznych w kontekście konkretnych treści fizyki.

Pełne teksty wykładów oraz opracowań przygotowane przez uczestników paneli, autoryzowane wypowiedzi oraz formułowane wnioski z dyskusji, przygotowane przez uczestników obrad i prezentowane w czasie Kongresu podczas wystąpień plenarnych, w dyskusjach panelowych, w grupach tematycznych, warsztatach, w czasie bazaru dobrych praktyk zostają zamieszczone w recenzowanych materiałach pokongresowych tak, by mogły być źródłem informacji i inspiracji dla dalszych prac nad zagadnieniami przedstawianymi podczas Kongresu. Miłą zapewne formą potwierdzenia czynnego uczestniczenia w obradach Kongresu będą przygotowywane dla uczestników pisemne podziękowania.

 

Zaproszenie

Zapraszamy Osoby, które obdarzyły nas zaszczytem przyjęcia zaproszenia do Komitetu Honorowego Kongresu, a także członków Komitetu Naukowego, Krajowego Komitetu Organizacyjno-Programowego oraz nauczycieli fizyki do współtworzenia i doskonalenia programu Kongresu.,

Zapraszamy do czynnego uczestniczenia w obradach I Kongresu Nauczycieli Fizyki. Prosimy o zgłoszenie do Komitetu Organizacyjnego  tematów i tekstów wystąpień oraz o zaangażowanie w przygotowanie i prowadzenie poszczególnych wydarzeń kongresowych (adresy w zakładce Kontakt).

Życzymy satysfakcji z zaangażowania we współtworzenie i organizację I Kongresu Nauczycieli Fizyki oraz zapraszamy do uczestniczenia w tym ważnym dla fizyki i edukacji w zakresie fizyki wydarzeniu.

 

Piotr Skurski
przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Programowego Kongresu Nauczycieli Fizyki Łódź 2018,
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego
pskurski@uni.lodz.pl