Program Kongresu


Sesje plenarne

I. Rozwiązania w systemie edukacji – stan aktualny i planowane zmiany

 1. Reforma strukturalna i programowa edukacji, miejsce nauczania fizyki w programach szkół ogólnokształcących i zawodowych – aktualny stan prac oraz planowane rozwiązania.
 2. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli fizyki,  rozwój i awans zawodowy i naukowy nauczycieli fizyki.
 3. Egzaminy zewnętrzne, matura, badania edukacyjne – wyniki, prognozy, potrzeby i oczekiwania, zadania ośrodków uniwersyteckich w zakresie badań dydaktycznych.

Tematykę sesji  plenarnych podejmą zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytutu Badań Edukacyjnych, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów międzyresortowych ds. nowego modelu kształcenia nauczycieli i standardów kształcenia nauczycieli.

II. Dyskusje panelowe

 1. Cele edukacji w zakresie fizyki a potrzeby rozwojowe uczących się (dzieci, młodzieży, osób dorosłych), oczekiwania społeczne, paradygmaty edukacyjne i uwarunkowania  ich osiągania (zewnętrzne w stosunku do uczących się).
 2. Modele strategii nauczycieli fizyki wobec codziennych zadań i realiów edukacyjnych
 3. Osiąganie celów edukacji w codziennej pracy z uczniami czyli Nowe technologie vs stare (ale sprawdzone) metody

Tematyka dyskusji panelowych obejmuje zagadnienia kluczowe dla  osiągania wysokiej jakości i skuteczności nauczania i uczenia się fizyki a forma panelu pozwala na dyskutowanie tych zagadnień z różnych perspektyw w ujęciu interdyscyplinarnym. O zagadnieniach tych będą dyskutować przedstawiciele środowiska naukowego fizyków, dydaktyków fizyki, pedagogów, psychologów oraz nauczycieli fizyki.

III. Obrady w zespołach tematycznych

 1. Nauczanie i uczenie się fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – praca z uczniami w systemie klasowo-lekcyjnym, praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, na zajęcia lekcyjnych i pozalekcyjnych – treści, metody, uwarunkowania i aspekty decydujące o przebiegu procesów i ich efektach
 2. Treści fizyki i proces dydaktyczny fizyki a rozwój i kształtowanie kompetencji społecznych uczniów
 3. Miejsce, rola i znaczenie fizyki w edukacji – fizyka od przedszkola do matury? fizyka w LLL?
 4. Praktyczne aspekty samokształcenia i samodoskonalenia nauczycieli fizyki
 5. Potrzeba, cele i problemy przygotowania fizyków – nauczycieli akademickich do pracy ze studentami – przyszłymi fizykami i nauczycielami fizyki
 6. Nauczanie a popularyzacja fizyki:  nauczyciel – popularyzator nauki, nauczyciel i uczniowie na imprezach popularyzujących naukę, współpraca nauczycieli fizyki z centrami nauki
 7. Współpraca nauczyciela fizyki z psychologiem i pedagogiem w rozwiązywaniu problemów uczniów.
 8. Tematyka uznana za ważną i wartościową dla nauczycieli i ich uczniów (zgłaszana przez uczestników Kongresu)

IV. Warsztaty

 • Doświadczenia fizyczne na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, nauczycielskie i uczniowskie, klasyczne i z wykorzystaniem IT
 • Fizyka szkolna  a rozwój i kompetencje społeczne uczniów – warsztaty projektowania dydaktycznego

V. Nauczycielski Bazar Dobrych Praktyk

To swobodne i niesformalizowane prezentowanie swoich dobrych praktyk w nauczaniu fizyki, analizowanie i dyskutowanie prezentowanych materiałów, czerpanie inspiracji dla własnej pracy oraz nawiązywanie współpracy.

XXIII Jesienna Szkoła „Problemy Dydaktyki Fizyki”
Obradom I Kongresu Nauczycieli Fizyki towarzyszyć będzie XXIII Jesienna Szkoła „Problemy Dydaktyki Fizyki”, będąca kontynuacją jesiennych szkół organizowanych przez Zakład Nauczania Fizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej oraz Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Tegoroczne spotkanie dydaktyków fizyki z ośrodków naukowych w Polsce poświęcone będzie standardom kształcenia i systemowi doskonalenia nauczycieli fizyki oraz prezentacji badań prowadzonych w dydaktyce fizyki.

 

Tematyka i układ wydarzeń Kongresowych może ulegać modyfikacjom.