Kongres

Serdecznie zapraszamy do udziału w

II Kongresie Nauczycieli Fizyki,

Kraków, 2 – 4 września 2022 

Dodatkowe informacje pod adresem: II KNF 

II Konkres Nauczycieli Fizyki

i

i

i

I KONGRES NAUCZYCIELI FIZYKI

 Łódź, 14-16 września 2018

Celem Kongresu jest integracja środowiska naukowego oraz środowiska nauczycieli fizyki dla wymiany doświadczeń i podejmowania działań zmierzających do podnoszenia jakości i uzyskiwania wysokiej skuteczności nauczania fizyki na wszystkich poziomach edukacji, inicjowanie i pogłębienie współpracy środowiska nauczycieli fizyki oraz środowisk naukowych, instytucji i podmiotów, które mają lub mogą mieć, bezpośredni lub pośredni wpływ na osiąganie tego celu.

Potrzeba podejmowania działań ukierunkowanych na osiąganie tego celu wynika z analizy zachodzących we współczesnym świecie przemian związanych z dokonującym się postępem naukowym, technicznym i technologicznym. Skuteczne podejmowanie wyzwań wynikających z dokonujących się przemian, teraz i w perspektywie najbliższych lat, zależy i zależeć będzie w sposób istotny od podejmowania przez dobrze przygotowaną młodzież studiów na kierunkach, dla których fizyka, jej metody i narzędzia stanowią podstawy studiowania, prowadzenia badań oraz projektowania rozwiązań praktycznych. W szczególności dotyczy to studiów fizyki, studiów matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych.

Uczestnictwo w Kongresie umożliwi m.in. uzyskanie informacji od przedstawicieli MEN, MNiSzW i CKE o wprowadzanych i planowanych zmianach w edukacji (w tym m.in. kształcenia, doskonalenia i awansu zawodowego nauczycieli fizyki).

Sesje plenarne i dyskusje panelowe będą dotyczyć najważniejszych praktycznych zagadnień  decydujących o możliwości osiągania oczekiwanych efektów nauczania fizyki. Umożliwią przeanalizowanie wyzwań, jakie stają przed nauczycielami fizyki wobec dokonujących się przemian.  

Warsztaty i dyskusje w zespołach tematycznych będą prowadzone przez znanych fizyków, dydaktyków fizyki, psychologów i pedagogów ze wszystkich ośrodków akademickich kształcących nauczycieli fizyki oraz przez doświadczonych nauczycieli praktyków, w tym także mistrzów Science on Stage oraz członków Klubu Prezenterów Fizyki. Zajęcia te pozwolą na poznawanie, dyskutowanie i współtworzenie praktycznych rozwiązań, możliwych i koniecznych do wprowadzania do nauczania i uczenia się fizyki przez uczniów. Od starych, ale sprawdzonych i twórczo zmodyfikowanych, rozwiązań do rozwiązań wykorzystujących najnowsze osiągnięcia technologiczne (w tym także powszechnie dostępne smartfony).

Obradom I Kongresu Nauczycieli Fizyki towarzyszyć będzie XXIII Jesienna Szkoła „Problemy Dydaktyki Fizyki”, będąca kontynuacją jesiennych szkół organizowanych przez Zakład Nauczania Fizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej oraz Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Tegoroczne spotkanie dydaktyków fizyki z ośrodków naukowych w Polsce poświęcone będzie standardom kształcenia i systemowi doskonalenia nauczycieli fizyki oraz prezentacji badań prowadzonych w dydaktyce fizyki.

Będzie także okazja do swobodnej wymiany doświadczeń podczas nauczycielskiego „bazaru dobrych praktyk edukacyjnych” oraz do dyskusji kuluarowych, wzajemnego poznawania się i nawiązywania współpracy z pracownikami uczelni oraz współpracy z nauczycielami z różnych stron Polski.

Nie zabraknie także okazji do odwiedzenia Łódzkiego Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź -Miasto Kultury oraz poznawania Łodzi – miasta o ciekawej historii i ważnego na mapie Polski ośrodka akademickiego i kulturowego.

Piotr Skurski
przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Programowego Kongresu Nauczycieli Fizyki Łódź 2018,
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego
pskurski@uni.lodz.pl